Wed. Feb 1st, 2023

Category: Technology Update

Technology มีการ update อยู่เสมอ และเทคโนโลยีมักจะพัฒนาบนเทคโนโลยี บางครั้งก็พัฒนาไปอย่างช้าๆ บางครั้งก็พัฒนาแบบก้าวกระโดด