Tue. May 21st, 2024

Category: ESPHome

รวมบทความเกี่ยวกับ ESPHome ตั้งแต่การติดตั้ง add-on บน Home Assistant การนำไปใช้ร่วมกับ ESP8266 และ ESP32 การต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ การตั้งค่า configuration จนถึงการสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมขึ้นมาใช้เอง